ZAPISY


NAUKA   W   SZKOLE   BEZPŁATNA

ZASADY    REKRUTACJI:
1. O przyjęcie na semestr pierwszy do Szkoły Policealnej Spectrum mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana).
2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci w wieku od 18 lat, a także kończący 18 lat w danym roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły.
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy powinni złożyć w szkole następujące dokumenty:
podanie na formularzu szkoły (do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.spectrum.edu.pl).
oryginał lub ksero świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał do wglądu,
zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
4. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowych i szczegółowych informacji o kierunkach kształcenia w zawodzie udziela osobiście sekretariat szkoły lub telefonicznie: 508-58-40-88, drogą elektroniczną e-mail: sekretariat@spectrum.edu.pl  regulamin na stronie szkoły w zakładce zapisy v regulamin.

Podania o przyjęcie do szkoły dostępne w postaci plików PDF i Word do pobrania poniżej.

Podanie o przyjęcie do szkoły (wersja WORD)
Podanie o przyjęcie do szkoły (wersja PDF)